Salgsbetingelser

Generelt 

Grip Maling Korrosjonsentreprenør AS, med organisasjons nr. 971 59 0696 heretter kalt GMK – leverer produkt/ tjenester knyttet til ISO-fagene.

  • Salgsbetingelsene gjelder mellom GMK og deres kunde(r).

Disse angitte vilkår utgjør sammen med kundens bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse eller aksept av mottatt tilbud fra GMK, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Et hvert tilfelle av erstatningsansvar vil generelt begrenses oppad til den verdien av det arbeid vi har utført for kunden.

Bestillings- og avtaleprosess

Kundens bestilling er bindende når det aksepterte tilbudet / kundens bestilling er registrert på vår server.

Alle leveringstider som blir oppgitt av GMK må anses som veiledende. I henhold til vårt kvalitetssystem kan vi ikke starte en jobb uten at relevant PO / bestilling foreligger. Forsinket eller manglende PO vil kunne medføre utsatt leveringstid. Vilkårene i dette dokumentet er også gjeldende når objekter leveres GMK uten at korrekt PO / bestilling foreligger.

Priser

Akseptfrist for tilbud gitt av GMK er i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra det tilbud gitt av GMK skal avtales, og kan medføre pristillegg.

Forsendelse

Ved alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, skal kunde besørge frakt til og fra GMK sitt angitte verksted. Avhenting etter avtalt tid vil kunne medføre ekstrakostnader som kunden må dekke, knyttet, men ikke begrenset, til oppbevaring og anskaffelse av egnet oppbevaringsplass.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos GMK, er ansvarlig for betaling av de ytelser GMK eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår.

Reklamasjon

Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke samsvarer med det som er avtalt, må kunden melde dette til GMK innen 2 uker fra hentedato, slik at GMK kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en feil/ mangel gjeldende dersom han ikke gir melding innen rimelig tid etter at det ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget feil/ mangel.

 

Avhjelp

GMK skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil/ mangel på levert produkt / tjeneste, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med GMK, dekker ikke GMK disse utgiftene.

Endring i vilkårene

GMK forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av, men ikke begrenset til, endringer i lovgivningen.

Ekstraordinære forhold

GMK er kun ansvarlig for avvik iht. avtale, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis GMK godtgjør at mangelen eller feilen skyldes forhold utenfor GMK sin kontroll, og som GMK ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. GMK er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra GMK sin side.

Før bestilling må kjøper gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter, og avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse og behandling. Dette er i sin helhet kundens ansvar og GMK kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser av kundens produktvalg.

Hvis kjøper krever; malings-system som ikke er godkjent av malingsleverandør, og utelate tilstrekkelig forbehandling, eller fremsetter liknende krav/ønsker, eller krever å utføre overflatebehandling på objekter med elektriske komponenter, motorer eller hydraulisk utstyr, bærer kjøper selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med dette.

GMK tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ kommunikasjons-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til den informasjon gitt i våre tilbud, vår markedsføring eller på annen måte kommunisert skriftlig eller muntlig til kunde.

Videre medfører overflatebehandling / sandblåsing og transport av konstruksjoner en risiko for skader på enhver del av konstruksjonen. Det vil derfor være kundens ansvar å informere GMK om for eksempel, men ikke begrenset til; objekter, områder på konstruksjon, flenser eller lignende som må beskyttes / utelates fra behandlingen, eller beskytte disse selv hvis det er naturlig at GMK ikke selv har utstyr eller materiell til dette. Hvis slik informasjon/tiltak ikke foreligger fra kundens side anses objektet i sin helhet som klar for sandblåsing og vil kunne utsettes for tilsvarende påkjenninger.

Ved utsolgtsituasjoner vil kjøper få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi alternativt kan tilby. Kunden vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir, eller kansellere bestillingen.

Force majeur

Er GMK forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt, eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over som for eksempel, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er GMK fritatt for ansvar.